Omwonenden van Schiphol zijn de voortdurende inbreuken door het vliegverkeer op hun gezondheid en hun woongenot meer dan zat. Daarom eisen zij in een sommatiebrief aan luchtvaartminister Visser dat zij het luchtvaartlawaai drastisch terugbrengt. De minister moet zich houden aan de normen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft geadviseerd en moet zorgen dat de individuele bewoner niet wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting die hoger is. Als de minister daartoe niet bereid blijkt, legt Stichting RBV de kwestie aan de civiele rechter voor.

 Lees meer

Onze gezondheid en ons woongenot in gevaar

Door de vele reisbeperkingen ten gevolge van de Corona-pandemie leefden omwonenden in de Schiphol regio zo’n anderhalf jaar in een relatieve oase van rust. Eens te meer werd toen duidelijk wat woongenot betekent: een ongestoorde nachtrust, een helderblauwe hemel en een ongestoord gesprek in de tuin. 
Voor mensen die geen hinder ondervinden van het excessieve vliegverkeer de normaalste zaak van de wereld. Helaas niet voor de mensen onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol en die van de regionale luchthavens.

De overheid zit niet stil en doet er veel aan om de luchtvaartsector door de crisis heen te leiden en te herstellen. Nu de beperkingen langzamerhand worden opgeheven, komt het vliegverkeer weer op gang. Verwacht wordt dat Schiphol in 2024 weer op het aantal vliegbewegingen zal zitten van 2019.

En dus zal het zo gewaardeerde woongenot weer langzamerhand verdwijnen. Overdag en ’s nachts neemt het vliegverkeer weer een hinderlijk deel uit van ons leven: lawaai en  uitstoot van gevaarlijke stoffen boven onze dicht bewoonde wijken.

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de voortdurende blootstelling aan (vliegtuig-) lawaai en (ultra) fijnstof leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen. Onze gezondheid en ons woongenot zijn inmiddels ernstig in gevaar.

Wanhoop door machteloosheid

De macht van de vliegtuigsector is groot. De luchtvaart is, zo vindt de overheid, van nationaal belang en krijgt daarom ruim baan. Lawaai, vervuiling, gevaar en stank zijn het gevolg. Formeel hebben bewoners rond de luchthaven een stem via onder meer de Omgevingsraad Schiphol (ORS), maar in de praktijk worden bewonersverenigingen tegen elkaar uitgespeeld en zelfs jaar na jaar misleid met valse informatie en afspraken die niet worden nageleefd.

Een steeds wegkijkende overheid

In mei van het jaar 2020 presenteerde minister Van Nieuwenhuizen de Luchtvaartnota 2020-2050.

“Er is alleen ruimte voor groei voor de Nederlandse luchthavens als de hinder voor mensen in de omgeving en de impact op het milieu aantoonbaar afneemt”, beloofde zij toen. Een loze belofte, want wie de nota goed leest, ziet dat deze geen enkel concreet perspectief biedt voor de burgers rond Schiphol en rond de regionale luchthavens. Het aantal vliegtuigbewegingen lijkt belangrijker dan de leefbaarheid en gezondheid. De overheid, die haar burgers tegen geluidsbelasting en vervuiling zou moeten beschermen, kijkt keer op keer weg.

Ingrijpen is noodzakelijk

Aan die voortdurende en eenzijdige focus van de overheid op groei van de luchtvaart moet een einde komen. Wettelijke kaders, om aantasting van onze gezondheid en ons woongenot tegen te gaan, ontbreken. De luchtvaart is daardoor ongrijpbaar. Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder stapt naar de rechter

De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad (artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek) en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot. Dat recht is, samen met andere fundamentele rechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag is de basis waarop RBV de civiele procedure voert.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder heeft uw hulp nodig

Om de rechtszaak te kunnen voeren, rekenen we op u en alle anderen, die overlast ervaren door de luchtvaart. Meld u daarom aan als donateur of als vriend van RBV.