Onze gezondheid en ons woongenot in gevaar

Vanaf de eerste maanden van 2020 ligt het vliegverkeer nagenoeg stil als gevolg van de corona-crisis. We ervaren nu wat echt woongenot betekent: een ongestoorde nachtrust, een helderblauwe hemel en een ongestoord gesprek in de tuin.
Voor mensen die geen hinder ondervinden van het excessieve vliegverkeer de normaalste zaak van de wereld. Helaas niet voor de mensen onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol en die van de regionale luchthavens.

Als straks het vliegverkeer wordt hervat, is dat woongenot voorbij. We ondervinden weer dagelijks hinder van het vliegverkeer. Veel lawaai en  uitstoot van gevaarlijke stoffen boven dicht bewoonde wijken. 

Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de voortdurende blootstelling aan (vliegtuig-) lawaai en (ultra) fijnstof leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen. Onze gezondheid en ons woongenot zijn inmiddels ernstig in gevaar.

Wanhoop door machteloosheid

De macht van de vliegtuigsector is groot. De luchtvaart is, zo vindt de overheid, van nationaal belang en krijgt daarom ruim baan. Lawaai, vervuiling, gevaar en stank zijn het gevolg. Formeel hebben bewoners rond de luchthaven een stem via onder meer de Omgevingsraad Schiphol (ORS), maar in de praktijk worden we tegen elkaar uitgespeeld en zelfs jaar na jaar misleid met valse informatie en afspraken die niet worden nageleefd.

Een steeds wegkijkende overheid

In mei van het jaar 2020 presenteerde minister Van Nieuwenhuizen de Luchtvaartnota 2020-2050.

“Er is alleen ruimte voor groei voor de Nederlandse luchthavens als de hinder voor mensen in de omgeving en de impact op het milieu aantoonbaar afneemt”, beloofde zij toen. Een loze belofte, want wie de nota goed leest, ziet dat deze geen enkel concreet perspectief biedt voor de burgers rond Schiphol en rond de regionale luchthavens. Het aantal vliegtuigbewegingen lijkt belangrijker dan de leefbaarheid en gezondheid. De overheid, die haar burgers tegen geluidsbelasting en vervuiling zou moeten beschermen, kijkt keer op keer weg.

Ingrijpen is noodzakelijk

Aan die voortdurende en eenzijdige focus van de overheid op groei van de luchtvaart moet een einde komen. Wettelijke kaders, om aantasting van onze gezondheid en ons woongenot tegen te gaan, ontbreken. De luchtvaart is daardoor ongrijpbaar. Reden voor oprichting van Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). RBV wil de overheid (de Staat der Nederlanden) via de rechter dwingen tot het treffen van wettelijke maatregelen tegen de negatieve effecten van de luchtvaart. Zodat wij als burgers kunnen opkomen voor onze rechten.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder stapt naar de rechter

De grondslag voor de juridische procedure ligt in de onrechtmatige daad (artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek) en in het bijzonder strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid en de schending van het recht op ongestoord woongenot. Dat recht is, samen met andere fundamentele rechten, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit verdrag is de basis waarop RBV de civiele procedure voert.

Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder heeft uw hulp nodig

Om de rechtszaak te kunnen voeren, rekenen we op u en alle anderen, die overlast ervaren door de luchtvaart. Meld u daarom aan als donateur of als vriend van RBV.