Zienswijze ontwerpwijziging LVB Schiphol

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,

Wij hebben kennis genomen van uw ontwerpbesluit en het bijbehorende MER. Beide documenten geven ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Onze gezondheid en ons woongenot in gevaar

Vanaf de eerste maanden van 2020 ligt het vliegverkeer nagenoeg stil als gevolg van de corona-crisis. We ervaren nu wat echt woongenot betekent: een ongestoorde nachtrust, een helderblauwe hemel en een ongestoord gesprek in de tuin. Voor mensen die geen hinder ondervinden van het excessieve vliegverkeer de normaalste zaak van de wereld. Helaas niet voor de mensen die wonen onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol.

Als straks het vliegverkeer wordt hervat, is dat woongenot voorbij. We ondervinden weer dagelijks hinder van het vliegverkeer. Veel lawaai en uitstoot van vervuilende en gevaarlijke stoffen boven dicht bewoonde wijken. Tal van onderzoeken hebben aangetoond dat de voortdurende blootstelling aan (vliegtuig-) lawaai en (ultra) fijnstof leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen.

Onze gezondheid en ons woongenot zijn inmiddels ernstig in gevaar.

Een steeds wegkijkende overheid

Aan de voortdurende en eenzijdige focus van de overheid op groei van de luchtvaart moet een einde komen. Een onaanvaardbare hoeveelheid lawaai, vervuiling, gevaar en stank is van dat jarenlange wegkijken het gevolg.

Ingrijpen is noodzakelijk

In mei van het vorige jaar presenteerde minister Van Nieuwenhuizen de Luchtvaartnota 2020-2050. ‘Er is alleen ruimte voor groei voor de Nederlandse luchthavens als de hinder voor mensen in de omgeving en de impact op het milieu aantoonbaar afneemt’, beloofde zij toen. 

Helaas. Het ontwerp-LVB én het daarin uitgewerkte Nieuw Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) maken die belofte niet waar. Opnieuw wordt groei van het vliegverkeer toegestaan: met 50.000 vliegtuigbewegingen tot 500.000. Van een vermindering van lawaai, vervuiling en gevaar voor álle omwonenden is echter geen sprake.

De overheid, die het woongenot en de gezondheid van ál haar burgers zou moeten beschermen, kijkt opnieuw weg.

Individuele bewoners beschermen ter plekke van hun woning

Het ontwerp-LVB is ook om een andere reden een grote stap in de verkeerde richting. Tegelijk met de verankering van het NNHS schaft u zelfs de huidige, gebrekkige geluidsnormen in bewoond gebied (35 voor het etmaal, 25 voor de nacht) af. Daardoor is er geen enkele plaatselijke bescherming meer tegen de vliegtuigoverlast, blijven ernstige inbreuken op het woongenot onbestraft en zijn de bewoners de facto vogelvrij.  

Dat móet anders, en dat kán anders. Voor álle inwoners van de Schipholregio moet helder zijn – lees: wettelijk vastgelegd – hoeveel lawaai er ter plekke van hun woning maximaal is toegestaan, bovenop de advieswaarden van de WHO. Idem voor de uitstoot van vervuilende en gevaarlijke stoffen, en idem voor neerstortgevaar. Zodat eenieder de naleving daarvan kan afdwingen, desnoods in rechte. Wij vragen u om het ontwerp-LVB dienovereenkomstig aan te passen, . 

Wij danken u voor de bestede aandacht.